Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

agp
6532 2ba0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via12czerwca 12czerwca
agp
2419 22e0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
agp
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viamelan melan
agp

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger via12czerwca 12czerwca
agp
2348 5409
Reposted fromdailylife dailylife via12czerwca 12czerwca
5595 28e7 500
Reposted fromsexinthe sexinthe viatoganja toganja
agp
agp
9415 e87f 500
Wycinki w termosie 
Reposted fromhormeza hormeza viaMonia94 Monia94
agp
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viaMonia94 Monia94
agp
6085 2b1b
Reposted from4777727772 4777727772 viaMonia94 Monia94
agp
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaMonia94 Monia94
agp
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMonia94 Monia94
agp
6123 c41b 500
Reposted frommalice malice viaMonia94 Monia94
agp
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMonia94 Monia94
agp
0935 138a
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
agp
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viairmelin irmelin
agp
4274 bbf6
Reposted fromzciach zciach viacavebear cavebear
agp
3826 fd51 500
Reposted fromsavatage savatage viacavebear cavebear
agp
2326 a717
Reposted fromsoftboi softboi viacavebear cavebear
agp
3862 132a 500
Reposted fromsavatage savatage viacavebear cavebear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl