Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

agp
2591 1c8f
Reposted fromweightless weightless viaMonia94 Monia94
agp
agp
Reposted fromkrzysk krzysk viaFarbnebel Farbnebel
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viadogs dogs
agp
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabanshe banshe
agp
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viabanshe banshe
agp
1028 6408
Reposted fromcalifornia-love california-love viabanshe banshe
agp
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabanshe banshe
agp
6685 bfa1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamelan melan
agp
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
agp
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola viabanshe banshe
5107 1fb1
Reposted fromunco unco viabanshe banshe
agp
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viabanshe banshe
agp
9830 0e3c 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viamelan melan
agp
9806 ccaf
Reposted fromniewychowana niewychowana viamelan melan
5234 5fa2
agp
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
agp
8273 9c04
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamelan melan
agp
1308 0b12
Reposted fromkattrina kattrina vianuwanda nuwanda
6634 b1a7
Reposted fromverysmalldumpling verysmalldumpling viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl