Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

agp
agp
2857 68e3 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
agp
agp
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viabadblood badblood
agp
5355 45e5
Reposted frommalice malice viabadblood badblood
agp
2910 07bc 500
Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMonia94 Monia94
agp
2852 c226 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMonia94 Monia94
agp
7456 b375 500
Reposted fromnyaako nyaako viaMonia94 Monia94
agp
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaMonia94 Monia94
agp
3502 8180
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
agp
Staramy się jak umiemy. To wszystko, co można zrobić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
agp
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
agp
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viabadblood badblood
agp
agp
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
agp
Zdarza się i tak, że gdy masz dobre serce pomagasz za dużo, ufasz za bardzo, dajesz za wiele i często kończysz, jako ten najmocniej zraniony.
Reposted fromkrn krn via12czerwca 12czerwca

November 23 2019

agp
Reposted fromMoonTide MoonTide via12czerwca 12czerwca
agp
2819 696f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
agp
agp

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromtruskawkizczekolada truskawkizczekolada viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl